پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14735نيروهاي مسلح90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/05/014800000
14735نيروهاي مسلح90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/04/186840000
14735نيروهاي مسلحآمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/03/056840000
14735نيروهاي مسلحآمپول - تريپتورلين - 11.25mg1391/12/083510000