يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7605نيروهاي مسلح70آمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1392/08/15252500
7605نيروهاي مسلحآمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1392/08/01186500
7605نيروهاي مسلحآمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1391/04/28144000
7605نيروهاي مسلحآمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1390/08/03137000