شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1254نيروهاي مسلحآمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1392/03/057200
1254نيروهاي مسلحآمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/09/254500
1254نيروهاي مسلحآمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/07/153500
1254نيروهاي مسلحآمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1390/05/252500
1254نيروهاي مسلحآمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1388/07/161250