چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1392/03/0518500
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1391/12/1213000
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1391/09/2511500
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1390/05/258000