پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1392/03/0518500
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1391/12/1213000
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1391/09/2511500
1247نيروهاي مسلحآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1ML1390/05/258000