پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1238نيروهاي مسلحآمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1392/05/2515000
1238نيروهاي مسلحآمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1392/04/2311000
1238نيروهاي مسلحآمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1391/10/017200
1238نيروهاي مسلحآمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1390/07/065100
1238نيروهاي مسلحآمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1388/07/163800