يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1216نيروهاي مسلح70آمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1393/08/3014000
1216نيروهاي مسلح70آمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1387/03/0414000
1216نيروهاي مسلحآمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1387/03/0414000
1216نيروهاي مسلحآمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1390/05/264000
1216نيروهاي مسلحآمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1388/07/161250