دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1216نيروهاي مسلح70آمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1393/08/3014000
1216نيروهاي مسلح70آمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1387/03/0414000
1216نيروهاي مسلحآمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1387/03/0414000
1216نيروهاي مسلحآمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1390/05/264000
1216نيروهاي مسلحآمپول - دي اتيل پرازين - 6.5mg/ml1388/07/161250