يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1205نيروهاي مسلح70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1392/05/1042000
1205نيروهاي مسلحآمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1391/07/1530000
1205نيروهاي مسلحآمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1390/08/1521500