شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1202نيروهاي مسلح70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1392/10/02445000
1202نيروهاي مسلحآمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1392/05/05210000
1202نيروهاي مسلحآمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/06/15200000
1202نيروهاي مسلحآمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/02/13193000
1202نيروهاي مسلحآمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1390/06/06182000