سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1201نيروهاي مسلح70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1393/06/0125000
1201نيروهاي مسلح70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1393/06/0125000
1201نيروهاي مسلح70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1393/06/0125000
1201نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1392/04/0524000
1201نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1391/01/2116800
1201نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1390/05/3016000
1201نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1388/07/166000