شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1200نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1392/03/0520000
1200نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1391/09/2514000
1200نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1391/01/2110000
1200نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1390/05/309600
1200نيروهاي مسلحآمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1388/07/163300