يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1195نيروهاي مسلح70آمپول - تني پوزايد - 10mg/ml 5ML1393/08/303821179
1195نيروهاي مسلح70آمپول - تني پوزايد - 10mg/ml 5ML1387/03/133821179
1195نيروهاي مسلحآمپول - تني پوزايد - 10mg/ml 5ML1388/07/1685000