سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1195نيروهاي مسلح70آمپول - تني پوزايد - 10mg/ml 5ML1393/08/303821179
1195نيروهاي مسلح70آمپول - تني پوزايد - 10mg/ml 5ML1387/03/133821179
1195نيروهاي مسلحآمپول - تني پوزايد - 10mg/ml 5ML1388/07/1685000