شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2087نيروهاي مسلح90آمپول - تاکروليموس - 5mg/ml 1ML1393/04/182400000
2087نيروهاي مسلحآمپول - تاکروليموس - 5mg/ml 1ML1393/02/152400000
2087نيروهاي مسلحآمپول - تاکروليموس - 5mg/ml 1ML1392/04/172212500
2087نيروهاي مسلحآمپول - تاکروليموس - 5mg/ml 1ML1391/05/041050000
2087نيروهاي مسلحآمپول - تاکروليموس - 5mg/ml 1ML1388/07/16971500