دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14109نيروهاي مسلح70آمپول - سديم گليسروفسفات - 20mg/ml1393/08/01173000
14109نيروهاي مسلح70آمپول - سديم گليسروفسفات - 20mg/ml1393/05/01165000
14109نيروهاي مسلح70آمپول - سديم گليسروفسفات - 20mg/ml1393/04/18165000
14109نيروهاي مسلحآمپول - سديم گليسروفسفات - 20mg/ml1391/04/2580000