سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1366نيروهاي مسلحآمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/11/01130000
1366نيروهاي مسلحآمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/04/0548000
1366نيروهاي مسلحآمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1390/05/2634000
1366نيروهاي مسلحآمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1388/07/1688900