جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2401نيروهاي مسلحآمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1392/03/0519000
2401نيروهاي مسلحآمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1391/09/2512000
2401نيروهاي مسلحآمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1390/05/268000