سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17791نيروهاي مسلح90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/05/013500000
17791نيروهاي مسلح85آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/04/184000000
17791نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1392/05/014000000
17791نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1392/04/054300000
17791نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1391/02/162300000