پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9807نيروهاي مسلح0آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1393/08/300
9807نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1390/10/121170000