دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9807نيروهاي مسلح0آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1393/08/300
9807نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1390/10/121170000