يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1161نيروهاي مسلح90آمپول - سوماتروپين - 4u1393/07/01353500
1161نيروهاي مسلح90آمپول - سوماتروپين - 4u1393/05/01350000
1161نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 4u1391/10/01189500
1161نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 4u1390/10/07175000