شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1161نيروهاي مسلح90آمپول - سوماتروپين - 4u1393/07/01353500
1161نيروهاي مسلح90آمپول - سوماتروپين - 4u1393/05/01350000
1161نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 4u1391/10/01189500
1161نيروهاي مسلحآمپول - سوماتروپين - 4u1390/10/07175000