دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8988نيروهاي مسلحآمپول - سديم کلرايد - 10ml1392/03/058500
8988نيروهاي مسلحآمپول - سديم کلرايد - 10ml1391/09/256400
8988نيروهاي مسلحآمپول - سديم کلرايد - 10ml1390/06/154600