چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1113نيروهاي مسلح70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1393/07/016700
1113نيروهاي مسلحآمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1392/03/056700
1113نيروهاي مسلحآمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1391/09/254200
1113نيروهاي مسلحآمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1391/07/033500
1113نيروهاي مسلحآمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1390/05/252300
1113نيروهاي مسلحآمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1388/07/162000