سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2474نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/09/0121500000
2474نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/0121500000
2474نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/04/1821500000
2474نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/04/2521500000
2474نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/04/2522900000
2474نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/04/2522900000
2474نيروهاي مسلح85آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/2531000000
2474نيروهاي مسلح85آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/2543000000
2474نيروهاي مسلح85آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/0140000000
2474نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/10/0355427500
2474نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/08/0145500000
2474نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/06/2255217000
2474نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1391/10/1529858430
2474نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1391/06/1826000000
2474نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1390/07/0925500000