جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2473نيروهاي مسلح70آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/09/018900000
2473نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/05/014350000
2473نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/184350000
2473نيروهاي مسلح90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/254350000
2473نيروهاي مسلح85آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/255600000
2473نيروهاي مسلح85آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/255600000
2473نيروهاي مسلح70آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/188900000
2473نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/02/0111000000
2473نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1391/10/206988143
2473نيروهاي مسلحآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1390/07/045800000