شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1094نيروهاي مسلحآمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1392/03/057200
1094نيروهاي مسلحآمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1391/05/284500
1094نيروهاي مسلحآمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1390/05/253600
1094نيروهاي مسلحآمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1388/07/162000