دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1296نيروهاي مسلح70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1393/06/019000
1296نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1392/05/046700
1296نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1391/07/104000
1296نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1390/09/282800
1296نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 300mg/2ml1388/07/162100