جمعه 28 دي 1397    |    Friday, January 18, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
42نيروهاي مسلح70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/013200000
42نيروهاي مسلح70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/013200000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/07/202900000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/03/251788000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1391/10/011450000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1390/03/291315000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1388/07/161115440