جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
42نيروهاي مسلح70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/013200000
42نيروهاي مسلح70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/013200000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/07/202900000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/03/251788000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1391/10/011450000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1390/03/291315000
42نيروهاي مسلحآمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1388/07/161115440