پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1949نيروهاي مسلحآمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1391/10/154800
1949نيروهاي مسلحآمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1390/06/023400
1949نيروهاي مسلحآمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1388/07/161600