پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1653نيروهاي مسلحآمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/05/1092000
1653نيروهاي مسلحآمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/01/2648000
1653نيروهاي مسلحآمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1389/08/0939000