شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1061نيروهاي مسلحآمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1392/12/1020000
1061نيروهاي مسلحآمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1392/03/0514000
1061نيروهاي مسلحآمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1391/09/2510000
1061نيروهاي مسلحآمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1390/05/258000