چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1057نيروهاي مسلح70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1393/06/018500
1057نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 25mg/ml1392/03/057700
1057نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 25mg/ml1391/09/254800
1057نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 25mg/ml1390/05/253400
1057نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 25mg/ml1388/07/162000