يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8501نيروهاي مسلح90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/05/018000000
8501نيروهاي مسلح85آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/04/1811750000
8501نيروهاي مسلحآمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1392/04/0111795500
8501نيروهاي مسلحآمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1390/11/255560000