دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1020نيروهاي مسلح70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/07/01967986
1020نيروهاي مسلحآمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/04/10928818
1020نيروهاي مسلحآمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/05/08532512
1020نيروهاي مسلحآمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/04/03316000
1020نيروهاي مسلحآمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1390/09/20255000