پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1018نيروهاي مسلح70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1393/04/016500
1018نيروهاي مسلحآمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1392/03/055600
1018نيروهاي مسلحآمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1391/08/103500
1018نيروهاي مسلحآمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1391/02/023100
1018نيروهاي مسلحآمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1389/09/202700
1018نيروهاي مسلحآمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1388/07/161250