دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
995نيروهاي مسلح70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1393/07/0115000
995نيروهاي مسلح70آمپول - فني توئين - 250mg/5ml1393/07/0115000
995نيروهاي مسلحآمپول - فني توئين - 250mg/5ml1392/12/1413000
995نيروهاي مسلحآمپول - فني توئين - 250mg/5ml1392/03/0511000
995نيروهاي مسلحآمپول - فني توئين - 250mg/5ml1391/09/207000
995نيروهاي مسلحآمپول - فني توئين - 250mg/5ml1391/07/106000
995نيروهاي مسلحآمپول - فني توئين - 250mg/5ml1390/05/253800