پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
986نيروهاي مسلح70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1392/09/1042060
986نيروهاي مسلحآمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1390/11/2515000