جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
977نيروهاي مسلح70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1393/11/0112000
977نيروهاي مسلحآمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1392/03/058800
977نيروهاي مسلحآمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1391/09/207000
977نيروهاي مسلحآمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1391/05/144500
977نيروهاي مسلحآمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1390/05/043200