چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1355نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1392/11/0119500
1355نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1392/03/0512800
1355نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1391/09/208000
1355نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1390/05/265700
1355نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1388/07/165000