سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1354نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1392/11/0118300
1354نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1392/03/0510000
1354نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1391/09/206400
1354نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1390/05/264600
1354نيروهاي مسلحآمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1388/07/167120