چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
974نيروهاي مسلحآمپول - پرفنازين - 5mg/ml1392/03/055600
974نيروهاي مسلحآمپول - پرفنازين - 5mg/ml1391/09/203500
974نيروهاي مسلحآمپول - پرفنازين - 5mg/ml1388/07/161250
974نيروهاي مسلحآمپول - پرفنازين - 5mg/ml1390/05/252300