دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1357نيروهاي مسلحآمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1392/03/059000
1357نيروهاي مسلحآمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1391/09/205600
1357نيروهاي مسلحآمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1390/05/264000
1357نيروهاي مسلحآمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1388/07/162100