جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6244نيروهاي مسلح90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/05/012600000
6244نيروهاي مسلحآمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/04/312323000
6244نيروهاي مسلحآمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1391/11/011094000