سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2750نيروهاي مسلح90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1393/05/011330000
2750نيروهاي مسلح90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1393/05/011330000
2750نيروهاي مسلح70آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1393/06/014300000
2750نيروهاي مسلحآمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1391/05/08900000
2750نيروهاي مسلحآمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1389/07/03820000