جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
948نيروهاي مسلحآمپول - پاپاورين - 40mg/ml1391/12/0146118
948نيروهاي مسلحآمپول - پاپاورين - 40mg/ml1391/02/2029500
948نيروهاي مسلحآمپول - پاپاورين - 40mg/ml1389/11/0227186
948نيروهاي مسلحآمپول - پاپاورين - 40mg/ml1388/07/165000