چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
946نيروهاي مسلحآمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1392/03/0511200
946نيروهاي مسلحآمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1391/09/207000
946نيروهاي مسلحآمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1390/05/254800