يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
946نيروهاي مسلحآمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1392/03/0511200
946نيروهاي مسلحآمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1391/09/207000
946نيروهاي مسلحآمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1390/05/254800